درباره پروژه

طراحی پرزی شرکت «سرمایه‌گذاری توسعه تجارت و صید صنعتی منطقه آزاد چابهار» که پس از پروژه اول این شرکت توسط تیم پرزنتا اجرا و پیاده‌سازی شده است.
در این پروژه کارفرما قصد داشت اقدامات و پروژه‌هایی که انجام داده است را بصورت خاص و متفاوت پرزنت نماید از رو با توجه به نمایش و انیمیشن های خاص نرم افزار پرزی طراحی این پروژه در این نرم افزار صورت گرفت.
چالش تیم طراحی در این پروژه عدم پشتیبانی نرم افزار پرزی از فونت های فارسی الخصوص فونت های جدید بود. به همین خاطر تمام طراحی میبایست در خارج این نرم افزار صورت میگرفت و سپس در داخل پرزی به نمایش دراورده و انیمیشن دهی میشد.
تیم طراحی برای افزایش جذابیت پرزنتیشن از نسخه نرم افزار پرزی نکست (Prezi Next) استفاده کرد تا بوسیله‌ی قابلیت های جدید آن کیفیت نهایی پروژه افزایش یابد

کارفرما

سرمایه‌گذاری توسعه تجارت و صید صنعتی منطقه آزاد چابهار

زمان اجرا
مرداد ماه ۱۳۹۸

نوع پروژه
پرزی

من هم به طراحی ارائه نیاز دارم