درباره پروژه

پس از پروژه‌ی استارت پرزنت صبا سامانه این شرکت جهت معرفی خدمت استارتاپ خود نیاز به فایل ارائه و پرزنتیشن حرفه‌ای داشت.
تیم طراحی پرزنتا پس از نیازسنجی به این نتیجه رسید که ویدیو پرزنت (موشن گرافیک) بهترین راه نمایش و معرفی خدمات آن استارتاپ است.
چالش اول این پروژه همانند پروژه ی قبل، محدودیت زمانی بود. چالش دوم با توجه به نبود نریتور، این بود که فایل طراحی برای مخاطبان خود باید بیشترین میزان درک و جذابیت را داشته باشد.
تیم پرزنتا برای طراحی این فایل از سبک تمام گرافیکی استفاده کرد و سعیش بر این بود که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بهترین روند نمایش دیتا و انتقال پیام صورت گیرد.
این نکته نیز قابل توجه است که تمامی طراحی موشن گرافیک فوق در پاورپوینت صورت گرفته است.

کارفرما
فرازاندیشان سامانه گسترصبا (صبا سامانه)

زمان اجرا
آذر ماه ۱۳۹۷

نوع پروژه
ویدیو پرزنت

من هم به طراحی ارائه نیاز دارم